Serveis

Gestió empresarial

Ens troben en un context de canvis econòmics tant provinents de l’entorn com de caire intern.
En aquet entorn disposar de les eines de gestió més adequades al negoci pot ser un element determinant per a la competitivitat de les empreses i negocis.
Un dels principals reptes per a una bona gestió empresarial és disposar de les dades clau que l’afecten (tant internes com externes) i explotar-les dins d’eines de gestió que adeqüem i dissenyem segons l’estructura del negoci i el seu sector d’activitat, com ara:

 • Col·laboració en la implantació, establiment i seguiment d’indicadors sobre l’activitat empresarial que l’orientin i serveixin d’avaluació de la mateixa
 • Suport en la implantació de quadres de comandament i de seguiment de l’activitat empresarial
 • Implantació d’eines de gestió com ara la gestió pressupostària, la comptabilitat analítica o la gestió per processos
 • Col·laboració en el disseny i efectiva implantació de plans estratègics a mig i llarg termini
 • Col·laboració en el disseny i implantació d’informes de control de gestió que continguin el conjunt de dades clau del seu negoci
 • Anàlisi i suport en la realització de plans de viabilitat per a la reconversió i per la innovació en l’activitat empresarial

Auditoria

L’auditoria i la revisió limitada o analítica de comptes són serveis que aporten un important valor afegit tant a l’empresari com al conjunt dels seus interlocutors econòmics i comercials: clients, proveïdors, entitats de crèdit i companyies d’assegurances.
La informació comptable i financera auditada és sempre una garantia addicional i un reforç de la imatge de l’empresa i dels seus administradors envers els seus col·laboradors i interlocutors.
Els procediments d’auditoria que apliquem a més comporten una aprofundida revisió dels processos de control intern i com a conseqüència de la mateixa l’emissió d’un informe de recomanacions que s’adreça a la gerència com a resultat del treball realitzat.
També podem aplicar procediments de revisió més restringits, segons les necessitats de l’empresa, ja sigui a efectes de control intern o de gestió, o de compliment amb obligacions legals.

 • Emissió d’informes d’auditoria de comptes per a empreses, negocis i grups empresarials
 • Revisions limitades de comptes amb efectes legals, tributaris i/o judicials
 • Revisions limitades de comptes vinculades a l’avaluació de la gestió empresarial i/o a la millora dels mecanismes de control
 • Revisions analítiques de comptes i emissió d’informes de gestió i/o millores relatives tant a la formulació dels comptes com a aspectes vinculats amb la gestió

Assessorament comptable

La comptabilitat és l’eina fonamental per obtenir la informació de quin és el resultat de la gestió empresarial.
Una tinença adequada de la comptabilitat és aquella que aconsegueix aportar informació significativa, fiable i útil en relació a la gestió del nostre negoci.
Oferim un servei integral en relació a la tinença de la comptabilitat per part dels nostres clients que pot abastar:

 • Les solucions informàtiques més escaients i adaptades a la realitat i legislació del nostre país
 • La tinença íntegra de la comptabilitat
 • La supervisió i assessorament en relació a la comptabilitat que du la pròpia empresa
 • La preparació, a partir dels registres comptables elaborats per la pròpia empresa, d’informes de tancament i memòries de gestió

Fiscalitat

El compliment de les obligacions fiscals requereix de la col·laboració de professionals que garanteixin la correcció de les liquidacions tributàries alhora que la seva adequació amb la realitat comptable de la societat.
El compliment d’aquestes obligacions de forma adequada requereix alhora de la determinació de l’estructura societària i comptable més adient i de la presa de decisions, amb implicacions fiscals, quan s'escau.
Alhora cal analitzar convenientment decisions vinculades a, entre altres operacions i realitats econòmiques, la comptabilització d’actius, d’amortitzacions, de provisions i altres ajustos comptables i fiscals.
Els nostres serveis abasten:

 • El suport i assessorament en la preparació de liquidacions tributàries
 • L'assessorament en la presa de decisions que poden comportar implicacions de caire fiscal
 • L'assessorament en la presa de decisions per a una estructuració fiscal òptima i adequada a la realitat tant empresarial com del patrimoni personal

Internacionalització

El nostre país es troba iniciant un procés que probablement comportarà una progressiva internacionalització de la nostra economia.
En aquest entorn el nostre coneixement dels elements essencials del futur marc fiscal del nostre país i de la fiscalitat internacional ens permet esdevenir el suport necessari tant per a la internacionalització en l’activitat de les empreses andorranes com per a l’acolliment en l’arribada d’inversió estrangera en territori andorrà.

 • Tramitació de sol·licituds d'inversió estrangera
 • Gestió i planificació fiscal
 • Informes de preu de transferència

Peritatges

Realitzem informes vinculats a processos de peritatge i per a processos judicials.
La finalitat del nostre treball és la de proporcionar arguments per a la determinació de les característiques, causes i quantificació dels efectes de fets comptables, econòmics i/o financers.